Momo White Sangria

Tyku White Saké, Cruzan Mango Rum, blend of banana, peach, pear, passion fruit and citrus juices